Normy badawcze

Normy badawcze

PN-EN 13823+A1:2014 – SBI – „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
W normie europejskiej podano metodę badania w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – z wyjątkiem podłogowych i wyrobów wymienionych w Decyzji 2000/147/WE – poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI).

PN-EN ISO 11925-2:2013 oraz EN ISO 11925-2:2020 – „Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”.
W niniejszej normie opisano metodę badania zapalności wyrobów budowlanych poddawanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez udziału promieniowania cieplnego przy pionowej orientacji próbek.