Klasyfikacja wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1

Europejskie Klasy Reakcji Na Ogień dla Wyrobów Budowlanych vs. Polskie Wymagania Techniczne

Europejski system klasyfikacji wyrobów wg PN-EN 13501-1 wprowadza euroklasy reakcji na ogień dla:

  1. Wyrobów budowlanych (tabela 1).
  2. Lista wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów – A1L, A2L, BL, CL, DL, EL i FL (tabela 2).
  3. Pozostałe, wymagane warunkami technicznymi, badania reakcji na ogień́ materiałów/wyrobów budowlanych ( tabela 3).
  4. Materiały z wyłączeniem podłóg – ( tabela 4).

Tablica 1 – Klasy reakcji na ogień́ dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów.

Klasy reakcji na ogień́ dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów.

A) – dla wyrobów homogenicznych i składników zasadniczych wyrobów niehomogenicznych
B) – dla wszystkich składników drugorzędnych zewnętrznych wyrobów niehomogenicznych
C) – alternatywnie, jakikolwiek składnik drugorzędny zewnętrzny o PCS ≤ 2,0 MJ/m2, pod warunkiem, że wyrób spełnia następujące kryteria EN 13823:
FIGRA ≤ 20 W/s i LFS < krawędzi próbki
i THR600s ≤ 4,0 MJ, i s1, i d0
D) – dla dowolnego składnika drugorzędnego wewnętrznego wyrobów niehomogenicznych.
E) – dla wyrobu jako całości
F) – w ostatniej fazie opracowywania procedury badania wprowadzono modyfikacje systemu pomiaru dymu, których skutki wymagają̨ dalszych badań. Może to spowodować zmianę̨ wartości granicznych i/lub parametrów oceny wydzielania dymu.
s1 = SMOGRA ≤ 30 m2/s2 i TSP600s ≤ 50 m2;
s2 = SMOGRA ≤ 180 m2/s2 i TSP600s ≤ 200 m2; s3 = nie s1 ani nie s2
G) – d0 = nie występują̨ płonące krople/cząstki w badaniu wg EN 13823, w ciągu 600 s;
– d1 = nie występują̨ płonące krople/cząstki palące się dłużej niż̇ 10 s, w badaniu wg PN-EN 13823, w ciągu 600 s;
– d2 = nie d0 ani nie d1; (zapalenie papieru w badaniu wg EN ISO 11925-2 powoduje klasyfikację d2)
H) – spełnia wymagania = brak zapalenia się papieru (bez klasyfikacji);
nie spełnia wymagań́ = zapalenie papieru (klasyfikacja d2)
I) – w warunkach powierzchniowego oddziaływania płomienia i – w przypadku właściwym ze względu na końcowe zastosowanie wyrobu – krawędziowego oddziaływania płomienia

Tablica 2 – Klasy reakcji na ogień́ wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów

Badania palności - Klasy reakcji na ogień́ wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów

Tablica 3 – Pozostałe, wymagane warunkami technicznymi, badania reakcji na ogień́ materiałów/wyrobów budowlanych

Tablica 4 – Dotyczy materiałów z wyłączeniem podłóg

Badanie palności materiałów z wyłączeniem podłóg